Åpenhetsloven

Vårt selskap driver virksomhet innen salg og service til maritimt marked, med salg av fritidsbåter, motorer, hengere, reservedeler og service til knyttet dette. Vi forhandler kjente merker fra seriøse internasjonale leverandører og har butikker/avdelinger i Ålesund, Fosnavåg og Molde.

Åpenhetsloven trådte i kraft den 01.07.2022. Farvan AS gjennom ledelse, styre og ansatte er udelt positiv til intensjonene som bidrar til å fremme respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har stort fokus på ansvarlige innkjøp og har forpliktet oss til at vi skal ivareta miljø, arbeidstakers rettigheter, samt være i henhold til lover og regler. Respektere, beskytte og fremme menneskerettigheter samt å forhindre at de blir krenket er en del av kjernen til en bedrifts samfunnsansvar.

Våre leverandører og forretningspartnere blir fortløpende evaluert for å sikre ansvarlighet gjennom bedriftens verdikjede. Åpenhetsloven er forankret i selskapets styre og ledelse.

I den forbindelse er det gjennomført arbeid med, og utarbeidet retningslinjer for aktsomhetsvurderinger, risikovurdering, utarbeidet og kommunisert etiske retningslinjer for leverandører, og gjennomført første fase i undersøkelse - Code Of Conduct. Nevnte rutiner og retningslinjer, eller mer spesifikke svar på grunngitte spørsmål, kan gjøres tilgjengelig ved henvendelse til apenhetslova@farvan.no

Bedriften er også i en prosess med å gjennomføre en helhetlig tilnærming til bærekraft, gjennom ESG (Environment, Social, Governance) hvor Social – Samfunnsansvar med fokus på disse temaene også står sentralt.

Aktsomhetsvurderinger

Bedriften gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og forretningspartnere, og internt, i samsvar med OECDs retningslinjer.

I kartleggingen har vi prioritert ut fra størrelse, påvirkning, og bedriftens risiko for, og faktiske negative påvirkning for skade på mennesker, samfunn og miljø, inkludert i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser.

Dette er en to stegs prosess hvor det først handler om å danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere mest vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging og handtering av funn.

Vår vurdering ut fra aktsomhetsvurderingene så langt, viser begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Der vi er usikre på hvilken påvirkning leverandører og forretningsforbindelser påvirker omverden, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom mottatt dokumentasjon ikke er tilfredsstillende, vil det kunne medføre konsekvenser for videre samarbeid. Tiltak som iverksettes må avgjøres konkret i lys av den identifiserte negative konsekvensen gjennom verdikjeden.

Bedriften har ikke gjort funn som har vært nødvendig å følge opp i perioden 01.07.2022 – 30.06.2023.

Tiltak 2023/2024

Innarbeide passuser om våre etiske krav i våre kontrakter der det synes relevant, samt Code Of Conduct på et større utvalg,

Ålesund 29.6

Styret v/daglig leder